Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014


Cách tạo slide bài viết kèm tiêu đề và mô tả cho blogspot :

1- Đăng nhập vào Blog
2- Vào Mẫu (Template)
3- Chọn Chỉnh sử HTML (Edit HTML)
4- Thêm đoạn code sau vào trước thẻ ]]></b:skin> .
ul.slideshow {
list-style:none;
width:600px;
height:240px;
overflow:hidden;
position:relative;
margin:0;
padding:0;
font-family:Arial,Helvetica,Trebuchet MS,Verdana;
;
}
ul.slideshow li {
position:absolute;
left:0;
right:0;
}
ul.slideshow li.show {
z-index:500;
}
ul img {
width:600px;
height:240px;
border:none;
}
#slideshow-caption {
width:600px;
height:70px;
position:absolute;
bottom:0;
left:0;
color:#fff;
background:#000;
z-index:500;
}
#slideshow-caption .slideshow-caption-container {
padding:5px 10px;
z-index:1000;
}
#slideshow-caption h3 {
margin:0;
padding:0;
font-size:16px;
}
#slideshow-caption p {
margin:5px 0 0 0;
padding:0;
}
6- Thêm đoạn code sau vào trước thẻ </head> .
<a href="http://ishare247.blogspot.com/" target="_blank" title="Blogger Widgets"><img src="http://1.bp.blogspot.com/-D4-nZvFFVUo/T3lWvhNrJII/AAAAAAAAA3Y/kyGb6Kpe7iU/s1600/cursor-namkna-blogspot-com.png" border="0" alt="Blogger Widgets" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a><script src='http://dl.dropbox.com/u/66256041/JQuery/namkna-blogspot-com/jquery-1.4.2.min.js' type='text/javascript'></script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
$(document).ready(function() {
//Execute the slideShow, set 6 seconds for each images
slideShow(3000);});
function slideShow(speed) {
//append a LI item to the UL list for displaying caption
$('ul.slideshow').append('<li id="slideshow-caption" class="caption"><div class="slideshow-caption-container"><h3></h3><p></p></div></li>');
//Set the opacity of all images to 0
$('ul.slideshow li').css({opacity: 0.0});
//Get the first image and display it (set it to full opacity)
$('ul.slideshow li:first').css({opacity: 1.0});
//Get the caption of the first image from REL attribute and display it
$('#slideshow-caption h3').html($('ul.slideshow a:first').find('img').attr('title'));
$('#slideshow-caption p').html($('ul.slideshow a:first').find('img').attr('alt'));
//Display the caption
$('#slideshow-caption').css({opacity: 0.7, bottom:0});
//Call the gallery function to run the slideshow
var timer = setInterval('gallery()',speed);
//pause the slideshow on mouse over
$('ul.slideshow').hover(
function () {
clearInterval(timer);
},
function () {
timer = setInterval('gallery()',speed);
}
);
}
function gallery() {
//if no IMGs have the show class, grab the first image
var current = ($('ul.slideshow li.show')? $('ul.slideshow li.show') : $('#ul.slideshow li:first'));
//Get next image, if it reached the end of the slideshow, rotate it back to the first image
var next = ((current.next().length) ? ((current.next().attr('id') == 'slideshow-caption')? $('ul.slideshow li:first') :current.next()) : $('ul.slideshow li:first'));
//Get next image caption
var title = next.find('img').attr('title');
var desc = next.find('img').attr('alt');
//Set the fade in effect for the next image, show class has higher z-index
next.css({opacity: 0.0}).addClass('show').animate({opacity: 1.0}, 1000);
//Hide the caption first, and then set and display the caption
$('#slideshow-caption').animate({bottom:-70}, 300, function () {
//Display the content
$('#slideshow-caption h3').html(title);
$('#slideshow-caption p').html(desc);
$('#slideshow-caption').animate({bottom:0}, 500);
});
//Hide the current image
current.animate({opacity: 0.0}, 1000).removeClass('show');
}
//]]>
</script>
Trong đó slideShow(3000); là thời khoảng cách giữa các lần chuyển ảnh.
- Bạn hãy tải file Js về sau đó upload lên host riêng để xài nha. Nếu chưa có host thì tham khảo bài viết bày hoặc bài viết này.

7. Bấm chọn Lưu Mẫu
8. Tiếp theo bạn vào Phần tử trang thêm một tiện ích HTML/Javarscrip và dán đoạn code sau vào.
<ul class="slideshow"> <li><a href="#"><img src="Link ảnh 1" title="Tiêu đề bài viết 1" alt="Mô tả tóm tắt bài viết 1." /></a></li> <li><a href="#"><img src="Link ảnh 2" title="Tiêu đề bài viết 2" alt="Mô tả tóm tắt bài viết 2." /></a></li> <li><a href="#"><img src="Link ảnh 3" title="Tiêu đề bài viết 3" alt="Mô tả tóm tắt bài viết 3." /></a></li> <li><a href="#"><img src="Link ảnh 4" title="Tiêu đề bài viết 4" alt="Mô tả tóm tắt bài viết 4." /></a></li> </ul>
- Trong đó:
Thay dấu thăng màu đỏ là liên kết tới các bài viết hoặc nhãn của bạn.
Thay hình ảnh thành hình ảnh bạn muốn.
Thay Tiêu đề bài viết 1 -4 thành tên bài viết của bạn
Thay Mô tả tóm tắt bài viết 1-4 thành phần mô tả tóm tắt nội dung bài viết của bạn.
Thêm slide bằng các thêm đoạn code sau vào trước thẻ đóng </ul> ở bước này.
<li><a href="#"><img src="Link ảnh 5" title="Tiêu đề bài viết 5" alt="Mô tả tóm tắt bài viết 5." /></a></li>
9. Bấm chọn lưu Lưu
Chúc các bạn thành công .

0 nhận xét:

Đăng nhận xét