Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

Trước đây Hồng Designer đã giới thiệu cho các bạn cách tối ưu template blog, và bay giờ mình cũng giới thiệu cho các bạn thêm một cách SEO nữa. Cách SEO Blogspot này là cách mới nhất năm 2014 được tích hợp từ những cách trước đây của các Blogger Việt Nam.
Seo Blogspot

Ưu điểm của cách SEO này :


  • Tối ưu title, meta keywords, meta description cho trang chủ
  • Tối ưu title, meta keywords, meta description cho bài viết
  • Tối ưu title, meta keywords, meta description cho trang 404
Để SEO theo cách này các bạn làm như sau :

Bước 1 : 

Đăng nhập vào Blogger => Mẫu => Chỉnh sửa HTML. Xóa toàn bộ code từ thẻ <head> đến thẻ <b:skin> và thay thế bằng đoạn code dưới.
<meta charset='utf-8'/>
<meta content='width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0' name='viewport'/>
<meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/>
<meta content='blogger' name='generator'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;favicon.ico&quot;' rel='icon' type='image/x-icon'/>
<link expr:href='data:blog.url' rel='canonical'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default?alt=rss&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - RSS&quot;' rel='alternate' type='application/rss+xml'/>
<link expr:href='&quot;http://www.blogger.com/feeds/&quot; + data:blog.blogId + &quot;/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
<link href='http://www.blogger.com/openid-server.g' rel='openid.server'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl' rel='openid.delegate'/>
<link href='https://plus.google.com/112362448205751880659/posts' rel='publisher'/>
<link href='https://plus.google.com/112362448205751880659/about' rel='author'/>
<link href='https://plus.google.com/112362448205751880659' rel='me'/>
<!-- SEO Meta Tag -->
<b:if cond='data:blog.homepageUrl == data:blog.url'>
<meta expr:content='data:blog.pageTitle' name='keywords'/>
<b:if cond='data:blog.metaDescription'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>
</b:if>
</b:if>   
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<meta expr:content='data:blog.pageName' name='keywords'/>
<b:if cond='data:blog.metaDescription'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>
</b:if>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<b:if cond='data:blog.searchLabel'>
<meta content='noindex,nofollow' name='robots'/>
</b:if>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;archive&quot;'>
<meta content='noindex,nofollow' name='robots'/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.isMobile'>
<meta content='noindex,nofollow' name='robots'/>
</b:if>
<meta content='Việt Nam' name='geo.placename'/>
<meta content='Hồng Designer' name='Author'/>
<meta content='general' name='rating'/>
<meta content='id' name='geo.country'/>
<meta content='1 days' name='revisit-after'/>
<!-- SEO Meta Tag end -->
&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;(function() { var a=window,c=&quot;jstiming&quot;,d=&quot;tick&quot;;var e=function(b){this.t={};this.tick=function(b,o,f){f=void 0!=f?f:(new Date).getTime();this.t[b]=[f,o]};this[d](&quot;start&quot;,null,b)},h=new e;a.jstiming={Timer:e,load:h};if(a.performance&amp;&amp;a.performance.timing){var i=a.performance.timing,j=a[c].load,k=i.navigationStart,l=i.responseStart;0&lt;k&amp;&amp;l&gt;=k&amp;&amp;(j[d](&quot;_wtsrt&quot;,void 0,k),j[d](&quot;wtsrt_&quot;,&quot;_wtsrt&quot;,l),j[d](&quot;tbsd_&quot;,&quot;wtsrt_&quot;))}
try{var m=null;a.chrome&amp;&amp;a.chrome.csi&amp;&amp;(m=Math.floor(a.chrome.csi().pageT));null==m&amp;&amp;a.gtbExternal&amp;&amp;(m=a.gtbExternal.pageT());null==m&amp;&amp;a.external&amp;&amp;(m=a.external.pageT);m&amp;&amp;(a[c].pt=m)}catch(n){};a.tickAboveFold=function(b){var g=0;if(b.offsetParent){do g+=b.offsetTop;while(b=b.offsetParent)}b=g;750&gt;=b&amp;&amp;a[c].load[d](&quot;aft&quot;)};var p=!1;function q(){p||(p=!0,a[c].load[d](&quot;firstScrollTime&quot;))}a.addEventListener?a.addEventListener(&quot;scroll&quot;,q,!1):a.attachEvent(&quot;onsFroll&quot;,q);
 })();&lt;/script&gt;
<!--[if IE]> <script> (function() { var html5 = ("abbr,article,aside,audio,canvas,datalist,details," + "figure,footer,header,hgroup,mark,menu,meter,nav,output," + "progress,section,time,video").split(','); for (var i = 0; i < html5.length; i++) { document.createElement(html5[i]); } try { document.execCommand('BackgroundImageCache', false, true); } catch(e) {} })(); </script> <![endif]-->
<!-- SEO Title Tag -->
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;archive&quot;'>
<title><data:blog.pageName/></title>
<meta content='noindex,nofollow,noarchive' name='robots'/>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;error_page&quot;'>
<title>Lỗi Tìm kiếm - <data:blog.title/></title>
<b:else/>
<title><data:blog.pageName/> - <data:blog.title/></title>
</b:if>
</b:if>
</b:if>
<!-- Facebook Open Graph -->
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<meta content='100005776683788' property='fb:admins'/>
<b:if cond='data:blog.url'>
<meta expr:content='data:blog.url' property='og:url'/>
</b:if>
<meta expr:content='data:blog.title' property='og:site_name'/>
<b:if cond='data:blog.pageName'>
<meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:title'/>
</b:if>
<meta content='website' property='og:type'/>
<b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>
<meta expr:content='data:blog.postImageThumbnailUrl' property='og:image'/>
</b:if>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>
<link expr:href='data:blog.postImageThumbnailUrl' rel='image_src'/>
</b:if>
</b:if>

Bước 2 : 

Lưu template lại và kiểm tra thành quả bạn đã làm được. Hồng Designer chúc các bạn thành công.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét