Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

Blogger đưa ra đó là phiên bản chính thức đó là hôp liên hệ nhưng sài trên widget Blogger, nó chỉ hoạt động trên Blogger Sidebar. Nếu bạn không muốn thêm các hình thức liên lạc để sidebar Blog của bạn nhưng muốn nó xuất hiện trên một trang cụ thể, sau đó hướng dẫn này sẽ giúp bạn ra ngoài. Tôi không muốn các hình thức liên lạc xuất hiện mọi nơi trên blog của tôi. Vì vậy, tôi đã chuyển nó cho một riêng biệt đó là nằm trên một trang.

Làm thế nào để chuyển Contact Form Blogger vào một trang riêng biệt

Bước 1 :

Thực hiện theo các bước dưới đây để di chuyển Form liên hệ đến một trang riêng biệt.

Bước 2 :

Đầu tiên, thêm các Blogger Contact Form Widget để sidebar của bạn. (Chúng tôi sẽ ẩn các hình thức liên lạc sau này trong hướng dẫn này, nhưng bạn phải thêm nó).

Bước 3 :

Bây giờ tạo ra một trang mới trong blog của bạn, Chuyển sang trình soạn thảo HTML và dán vào đó đoạn code sau:
<form name='contact-form'> <div>Your Name : </div> <input class='contact-form-name' id='ContactForm1_contact-form-name' name='name' size='30' type='text' value=''/> <div>Your Email: <em>(required)</em></div> <input class='contact-form-email' id='ContactForm1_contact-form-email' name='email' size='30' type='text' value=''/> <div>Your Message: <em>(required)</em></div> <textarea class='contact-form-email-message' id='ContactForm1_contact-form-email-message' name='email-message' rows='5'></textarea> <p></p> <input class='contact-form-button contact-form-button-submit' id='ContactForm1_contact-form-submit' type='button' value='Send'/> <div style='text-align: center; max-width: 450px; width: 100%'> <p class='contact-form-error-message' id='ContactForm1_contact-form-error-message'></p> <p class='contact-form-success-message' id='ContactForm1_contact-form-success-message'></p> </div> </form>

Bước 4 : 

Chỉnh sửa Template => Edit HTML tìm đến đoạn code như hình dưới và xóa nó đi (có nghĩa là xóa đoạn code widget Contact Forum mà bạn tạo khi nãy).
Thêm Contact Form Page cho Blogspot
Bây giờ chúng ta đã ngăn chặn các hệ Liên hệ Widget xuất hiện bất cứ nơi nào trên sidebar nhưng đã giữ registered.Make phụ tùng chắc chắn rằng bạn không loại bỏ các widget từ các Page Layout. 

Bước 5 : 

Lưu template lại và kiểm tra thành quả.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét