Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014

Recent post dạng hình ảnh 3 cột cho blogspot là một mẫu bố trí bài đăng cực đẹp. Các bạn có thể cho recent post này hiển thị ngoài trang chủ thay bài cách hiển thị mặc định của blogspot.
Recent post dạng hình ảnh 3 cột cho blogspot

Các ưu điểm của Recent post này

  • 3 cột
  • Hiển thị bài viết theo từng label hoặc toàn bộ bài đăng
  • Hiển thị hình ảnh và có tiêu đề bài viết bên dưới
  • Thiết kế chuyên nghiệp

Cách thực hiện


Bước 1 : 

Đăng nhập vào template blogspot của bạn tìm đến thẻ ]]></b:skin> và thêm đoạn code sau trên thẻ ]]></b:skin> .
#hong-anhhinho li {float: left;list-style: none;height:190px;width: 217px;overflow: hidden;margin-left: 5px;}
#hong-anhhinho img {float: left;width:215px;height:130px;margin-bottom: 5px;}
#hong-anhhinho a {float: left;overflow: hidden;color: #333;font: BOLD 12PX ARIAL;width: 223px;}
#hong-anhhinho a.slider_title {
float: left !important;
}

Bước 2 :

Tiếp tục tìm đến thẻ </head> và chèn đoạn code bên dưới vào trước thẻ </head>.
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
imgr=new Array();imgr[0]="http://1.bp.blogspot.com/-QjSndGbF0No/T-Nt3HgKsDI/AAAAAAAAG9o/cN6_Oy306rc/s1600/no-video.gif";showRandomImg=true;aBold=true;summaryPost = 100;summaryPost1 = 200;numposts=6;numposts1=30;numpostshong1=1;numpostshong3=6;numpostshongmoinhat=12;numpostshong8=8;numpostshongtaichinhcanhan=4;numpostshongtop123=5;numpostshong4anh=2;numpost5anhnho=5;numpostanhhinho1=1;numpostshongtrai1=5;numpostshongtraitop=4;numpostshongtop2=3;numposts2=10;numposts6=3;Title1="Template blogspot";Title2="WordPress";Title3="Joomla";Title4="Drupal";Title5="Mã nguồn VBB";Title6="PHP";function removeHtmlTag(strx,chop){var s=strx.split("<");for(var i=0;i<s.length;i++){if(s[i].indexOf(">")!=-1){s[i]=s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length)}}s=s.join("");s=s.substring(0,chop-1);return s}
function showrecentposts0(json){j=(showRandomImg)?Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()):0;img=new Array();for(var i=0;i<numposts;i++){var entry=json.feed.entry[i];var posttitle=entry.title.$t;var pcm;var posturl;if(i==json.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='alternate'){posturl=entry.link[k].href;break}}for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='replies'&&entry.link[k].type=='text/html'){pcm=entry.link[k].title.split(" ")[0];break}}if("content"in entry){var postcontent=entry.content.$t}else if("summary"in entry){var postcontent=entry.summary.$t}else var postcontent="";postdate=entry.published.$t;if(j>imgr.length-1)j=0;img[i]=imgr[j];s=postcontent;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf("src=\"",a);c=s.indexOf("\"",b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!=""))img[i]=d;var month=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];var month2=["January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December"];var day=postdate.split("-")[2].substring(0,2);var m=postdate.split("-")[1];var y=postdate.split("-")[0];for(var u2=0;u2<month.length;u2++){if(parseInt(m)==month[u2]){m=month2[u2];break}}var daystr=m+' '+day+' '+y;var trtd='<div class="crott"><a href="'+posturl+'">'+posttitle+'</a><p>'+removeHtmlTag(postcontent,summaryPost1)+'... </p></div>';document.write(trtd);j++}}function showrecentposts(json){j=(showRandomImg)?Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()):0;img=new Array();for(var i=0;i<numposts;i++){var entry=json.feed.entry[i];var posttitle=entry.title.$t;var pcm;var posturl;if(i==json.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='alternate'){posturl=entry.link[k].href;break}}for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='replies'&&entry.link[k].type=='text/html'){pcm=entry.link[k].title.split(" ")[0];break}}if("content"in entry){var postcontent=entry.content.$t}else if("summary"in entry){var postcontent=entry.summary.$t}else var postcontent="";postdate=entry.published.$t;if(j>imgr.length-1)j=0;img[i]=imgr[j];s=postcontent;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf("src=\"",a);c=s.indexOf("\"",b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!=""))img[i]=d;var month=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];var month2=["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];var day=postdate.split("-")[2].substring(0,2);var m=postdate.split("-")[1];var y=postdate.split("-")[0];for(var u2=0;u2<month.length;u2++){if(parseInt(m)==month[u2]){m=month2[u2];break}}var daystr=day+' '+m+' '+y;var trtd='<a href="'+posturl+'"><img src="'+img[i]+'"/></a>';document.write(trtd);j++}}
function showrecentposts2(json){j=(showRandomImg)?Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()):0;img=new Array();for(var i=0;i<numposts1;i++){var entry=json.feed.entry[i];var posttitle=entry.title.$t;var pcm;var posturl;if(i==json.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='alternate'){posturl=entry.link[k].href;break}}for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='replies'&&entry.link[k].type=='text/html'){pcm=entry.link[k].title.split(" ")[0];break}}if("content"in entry){var postcontent=entry.content.$t}else if("summary"in entry){var postcontent=entry.summary.$t}else var postcontent="";postdate=entry.published.$t;if(j>imgr.length-1)j=0;img[i]=imgr[j];s=postcontent;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf("src=\"",a);c=s.indexOf("\"",b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!=""))img[i]=d;var month=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];var month2=["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];var day=postdate.split("-")[2].substring(0,2);var m=postdate.split("-")[1];var y=postdate.split("-")[0];for(var u2=0;u2<month.length;u2++){if(parseInt(m)==month[u2]){m=month2[u2];break}}var daystr=day+' '+m+' '+y;var trtd='<li class="car"><div class="thumb"><a href="'+posturl+'"><img width="170" height="128" src="'+img[i]+'"/></a></div><a class="slider_title" href="'+posturl+'">'+posttitle+'</a></li>';document.write(trtd);j++}}
function showrecentpostsplay(json){j=(showRandomImg)?Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()):0;img=new Array();for(var i=0;i<numposts1;i++){var entry=json.feed.entry[i];var posttitle=entry.title.$t;var pcm;var posturl;if(i==json.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='alternate'){posturl=entry.link[k].href;break}}for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='replies'&&entry.link[k].type=='text/html'){pcm=entry.link[k].title.split(" ")[0];break}}if("content"in entry){var postcontent=entry.content.$t}else if("summary"in entry){var postcontent=entry.summary.$t}else var postcontent="";postdate=entry.published.$t;if(j>imgr.length-1)j=0;img[i]=imgr[j];s=postcontent;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf("src=\"",a);c=s.indexOf("\"",b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!=""))img[i]=d;var month=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];var month2=["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];var day=postdate.split("-")[2].substring(0,2);var m=postdate.split("-")[1];var y=postdate.split("-")[0];for(var u2=0;u2<month.length;u2++){if(parseInt(m)==month[u2]){m=month2[u2];break}}var daystr=day+' '+m+' '+y;var trtd='<li class="car"><div class="thumb"><a href="'+posturl+'"><span class="play-dong"></span><img width="170" height="128" src="'+img[i]+'"/></a></div><a class="slider_title" href="'+posturl+'">'+posttitle+'</a></li>';document.write(trtd);j++}}
function showrecentposts1(json){j=(showRandomImg)?Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()):0;img=new Array();for(var i=0;i<numposts2;i++){var entry=json.feed.entry[i];var posttitle=entry.title.$t;var pcm;var posturl;if(i==json.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='alternate'){posturl=entry.link[k].href;break}}for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='replies'&&entry.link[k].type=='text/html'){pcm=entry.link[k].title.split(" ")[0];break}}if("content"in entry){var postcontent=entry.content.$t}else if("summary"in entry){var postcontent=entry.summary.$t}else var postcontent="";postdate=entry.published.$t;if(j>imgr.length-1)j=0;img[i]=imgr[j];s=postcontent;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf("src=\"",a);c=s.indexOf("\"",b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!=""))img[i]=d;var month=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];var month2=["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];var day=postdate.split("-")[2].substring(0,2);var m=postdate.split("-")[1];var y=postdate.split("-")[0];for(var u2=0;u2<month.length;u2++){if(parseInt(m)==month[u2]){m=month2[u2];break}}var daystr=day+' '+m+' '+y;var trtd='<div class="column"><a href="'+posturl+'"><span class="play-button"></span><img class="column_img" src="'+img[i]+'"/></a><h2><a href="'+posturl+'">'+posttitle+'</a></h2></div>';document.write(trtd);j++}}
function showrecentposts6(json){j=(showRandomImg)?Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()):0;img=new Array();document.write('<ul>');for(var i=0;i<numposts6;i++){var entry=json.feed.entry[i];var posttitle=entry.title.$t;var pcm;var posturl;if(i==json.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='alternate'){posturl=entry.link[k].href;break}}for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='replies'&&entry.link[k].type=='text/html'){pcm=entry.link[k].title.split(" ")[0];break}}if("content"in entry){var postcontent=entry.content.$t}else if("summary"in entry){var postcontent=entry.summary.$t}else var postcontent="";postdate=entry.published.$t;if(j>imgr.length-1)j=0;img[i]=imgr[j];s=postcontent;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf("src=\"",a);c=s.indexOf("\"",b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!=""))img[i]=d;var month=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];var month2=["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];var day=postdate.split("-")[2].substring(0,2);var m=postdate.split("-")[1];var y=postdate.split("-")[0];for(var u2=0;u2<month.length;u2++){if(parseInt(m)==month[u2]){m=month2[u2];break}}var daystr=day+' '+m+' '+y;var trtd=' <li class="featuredPost2"><a href="'+posturl+'"><img width="107" height="80" class="alignleft" src="'+img[i]+'"/></a><div class="entry-title"><a href="'+posturl+'">'+posttitle+'</a></div>'+removeHtmlTag(postcontent,summaryPost)+'...</li>';document.write(trtd);j++}document.write('</ul>')}
var relatedTitles=new Array();var relatedTitlesNum=0;var relatedUrls=new Array();var thumburl=new Array();function related_results_labels_thumbs(json){for(var i=0;i<json.feed.entry.length;i++){var entry=json.feed.entry[i];relatedTitles[relatedTitlesNum]=entry.title.$t;try{thumburl[relatedTitlesNum]=entry.gform_foot.url}catch(error){s=entry.content.$t;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf("src=\"",a);c=s.indexOf("\"",b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")){thumburl[relatedTitlesNum]=d}else thumburl[relatedTitlesNum]='http://1.bp.blogspot.com/-QjSndGbF0No/T-Nt3HgKsDI/AAAAAAAAG9o/cN6_Oy306rc/s1600/no-video.gif'}if(relatedTitles[relatedTitlesNum].length>35)relatedTitles[relatedTitlesNum]=relatedTitles[relatedTitlesNum].substring(0,35)+"...";for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='alternate'){relatedUrls[relatedTitlesNum]=entry.link[k].href;relatedTitlesNum++}}}}function removeRelatedDuplicates_thumbs(){var tmp=new Array(0);var tmp2=new Array(0);var tmp3=new Array(0);for(var i=0;i<relatedUrls.length;i++){if(!contains_thumbs(tmp,relatedUrls[i])){tmp.length+=1;tmp[tmp.length-1]=relatedUrls[i];tmp2.length+=1;tmp3.length+=1;tmp2[tmp2.length-1]=relatedTitles[i];tmp3[tmp3.length-1]=thumburl[i]}}relatedTitles=tmp2;relatedUrls=tmp;thumburl=tmp3}function contains_thumbs(a,e){for(var j=0;j<a.length;j++)if(a[j]==e)return true;return false}function printRelatedLabels_thumbs(){for(var i=0;i<relatedUrls.length;i++){if((relatedUrls[i]==currentposturl)||(!(relatedTitles[i]))){relatedUrls.splice(i,1);relatedTitles.splice(i,1);thumburl.splice(i,1);i--}}var r=Math.floor((relatedTitles.length-1)*Math.random());var i=0;if(relatedTitles.length>0)document.write('<h2>'+relatedpoststitle+'</h2>');document.write('<div style="clear: both;"/>');while(i<relatedTitles.length&&i<20&&i<maxresults){document.write('<a style="text-decoration:none;margin:0 8px 10px 5px;float:left;;border:1px solid #ccc;box-shadow:0 0 4px #bbb;-moz-box-shadow:0 0 4px #bbb;-webkit-box-shadow:0 0 4px #bbb;');if(i!=0)document.write('"');else document.write('"');document.write(' href="'+relatedUrls[r]+'"><div class="play-button"><img class="maskolis_img" src="'+thumburl[r]+'"/><br/></div><div style="width:162px;color:#333;height:35px;text-align:left;margin:0px 0px; font:bold 12px Arial; line-height:14px;">'+relatedTitles[r]+'</div></a>');if(r<relatedTitles.length-1){r++}else{r=0}i++}document.write('</div>');relatedUrls.splice(0,relatedUrls.length);thumburl.splice(0,thumburl.length);relatedTitles.splice(0,relatedTitles.length)}
//]]>
</script>

Bước 3 :

Cuối cùng chèn đoạn code sau vào nơi cần hiển thị bài viết
<div class='design-hong-box3'>
<div style='width: 660px;margin-left:5px;border-bottom: 1px solid #9F0100;margin-bottom: 5px;margin-top: 10px;'>
<div style=' height: 19px; display: inline-block; -webkit-border-radius: 3px; -moz-border-radius: 3px; border-radius: 3px; background-color:#9F0100'>
<div style='font-size: 14px; font-weight: bold; color: #fff;padding-top: 2px; background:none;height: 19px;float:left;padding-left: 3px;box-shadow: 0px 1px #ECECEC;'>
<a href='/tin-tuc-moi-nhat/phu-nu-thoi-cuoc/5c.html' style='color:#fff;'>
<span class='newstit' style='color:#fff'>RADIO MỚI</span>
</a>
</div>
<div style='width: 10px; background: url(http://www.phununet.com/Images/HomeNew/muitendau.png);height: 19px; float: right'>
</div>
</div>
</div>
<div id='ads2-hong4'>
<div id='hong-anhhinho'>
<script>
document.write(&quot;&lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default?max-results=&quot;+numpostshongmoinhat+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentpostsplay\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);
</script>
</div></div></div> 
Lưu ý : Đoạn code trên mình để là hiển thị toàn bộ bài viết, là đoạn mình bôi màu ở trên. Nếu các bạn muốn hiển thị theo label thì sử dụng đoạn code bên dưới thay thế.
/feeds/posts/default/-/ten nhan?max-results=
Chúc các bạn thành công. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét