Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

Hôm nay Hồng Designer giới thiệu các bạn một thủ thuật blogspot đó là một dạng slider bài viết đẹp giống như slider bài viết trên mp3.zing.vn. 
Slider bài viết giống mp3.zing.vn cho Blogspot

Slider bài viết giống mp3.zing.vn cho Blogspot

Bước 1 : Thêm một widget nằm trên bài đăng của Blog

Đăng nhập vào template blogspot của bạn tìm đến thẻ ]]></b:skin> và thêm đoạn code sau trên thẻ ]]></b:skin>
/* Slide Content
----------------------------------------------- */
.slide-wrapper {padding:0 auto;margin:0 auto;width:auto;float: left;
word-wrap: break-word; overflow: hidden;}
.slide {color: #666666;line-height: 1.3em;}
.slide ul {list-style:none;margin:0 0 0;padding:0 0 0;}
.slide li {margin:0;padding-top:0;
padding-right:0;padding-bottom:.25em;
padding-left:0px;text-indent:0px;line-height:1.3em;}
.slide .widget {margin:0px 0px 6px 0px;}
Tiếp tục tìm đến đoạn code <div id='main-wrapper'> và thêm đoạn code dưới đây vào sau nó.
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<div id='slide-wrapper'>
<b:section class='slide' id='slide' preferred='yes'/> </div> </b:if>
Xong, như vậy là các bạn đã thêm được một widget nằm phía trên bài đăng trên blog nằm trong phần bố cục.

Bước 2 : Thêm slider vào bài viết vào blogspot

Tiếp tục chèn đoạn code sau đây trên thẻ ]]></b:skin> như ở bước 1.
/* Lofslidernews */
#slider{background-color:#e2e2e2;background-image: -moz-linear-gradient(top,#f6f6f6 0,#e2e2e2 100%); background-image: -ms-linear-gradient(top,#f6f6f6 0,#e2e2e2 100%); background-image: -o-linear-gradient(top,#f6f6f6 0,#e2e2e2 100%); background-image: -webkit-gradient(linear,left top,left bottom,color-stop(0,#f6f6f6),color-stop(100%,#e2e2e2)); background-image: -webkit-linear-gradient(top,#f6f6f6 0,#e2e2e2 100%); background-image: linear-gradient(to bottom,#f6f6f6 0,#e2e2e2 100%);
border-radius:4px;-moz-border-radius:4px;-webkit-border-radius:4px;border:1px solid #999;box-shadow:0 0 4px #888;-moz-box-shadow:0 0 4px #888;-webkit-box-shadow:0 0 4px #888;padding:10px;margin:4px;position:relative;overflow:hidden;width:600px;height:298px;}
.slider-main-outer{position:relative;height:100%;width:400px;z-index:3;overflow:hidden}
ul.slider-main-wapper li h3{z-index:10;position:absolute;bottom:-14px;width:385px;background:url(http://4.bp.blogspot.com/-bp2HK6MdDXg/T5aB6vI5GPI/AAAAAAAAF98/gwCsmb8Fcks/s1600/transparant.png);padding:10px}
ul.slider-main-wapper li h3 p{color:#FFF;font-size:12px;padding-top:5px;display:block;margin:0}
ul.slider-main-wapper li h3 a{color:#FFF;font-size:16px;line-height:25px;margin:0}
ul.slider-main-wapper li .imgauto{width:405px;height:298px;overflow:hidden;margin:0;padding:0}
ul.slider-main-wapper{height:298px;width:405px;position:absolute;overflow:hidden;margin:0;padding:0}
ul.slider-main-wapper li{overflow:hidden;list-style:none;height:100%;width:405px;float:left;margin:0;padding:0}
.slider-opacity li{position:absolute;top:0;left:0;float:inherit}
ul.slider-main-wapper li img{list-style:none;width:405px;height:auto;padding:0}
ul.slider-navigator{top:0;position:absolute;width:100%;margin:0;padding:0}
ul.slider-navigator li{cursor:pointer;list-style:none;width:100%;overflow:hidden;margin:0;padding:0}
.slider-navigator-outer{position:absolute;right:10px;top:10px;z-index:10;height:300px;width:200px;overflow:hidden;color:#333}
.slider-navigator li h5{color:#333;font:11px Arial;margin:0;padding:5px 10px 0 0}
.slider-navigator li div{background-color:#e2e2e2;background-image: -moz-linear-gradient(top,#fff 0,#e2e2e2 100%); background-image: -ms-linear-gradient(top,#fff 0,#e2e2e2 100%); background-image: -o-linear-gradient(top,#fff 0,#e2e2e2 100%); background-image: -webkit-gradient(linear,left top,left bottom,color-stop(0,#fff),color-stop(100%,#e2e2e2)); background-image: -webkit-linear-gradient(top,#fff 0,#e2e2e2 100%); background-image: linear-gradient(to bottom,#fff 0,#e2e2e2 100%)color:#444;text-shadow:1px 1px 1px #fff;height:56px;position:relative;margin:0px 0px 3px 10px;padding:0 5px;border:1px solid #c0c0c0;}
.slider-navigator li.active div,.slider-navigator li:hover div{color:#0178d3;border:1px solid #999}
.slider-navigator li img{border:#ddd solid 1px;height:44px;width:60px;float:left;margin:5px 5px 5px 0}
.slider-navigator li.active img{border:#eee solid 1px}
.slider-navigator li.active h5{color:#0178d3}
Thêm đoạn code sau trên thẻ </head>
<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.2/jquery.min.js' type='text/javascript'/>
<script src='http://yourjavascript.com/24211643151/jquery.easing.js' type='text/javascript'/>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
(function($) {
var types = ['DOMMouseScroll', 'mousewheel'];
$.event.special.mousewheel = {
setup: function() {
if ( this.addEventListener )
for ( var i=types.length; i; )
this.addEventListener( types[--i], handler, false );
else
this.onmousewheel = handler;
},
teardown: function() {
if ( this.removeEventListener )
for ( var i=types.length; i; )
this.removeEventListener( types[--i], handler, false );
else
this.onmousewheel = null;
}
};
$.fn.extend({
mousewheel: function(fn) {
return fn ? this.bind("mousewheel", fn) : this.trigger("mousewheel");
},
unmousewheel: function(fn) {
return this.unbind("mousewheel", fn);
}
});
function handler(event) {
var args = [].slice.call( arguments, 1 ), delta = 0, returnValue = true;
event = $.event.fix(event || window.event);
event.type = "mousewheel";
if ( event.wheelDelta ) delta = event.wheelDelta/120;
if ( event.detail ) delta = -event.detail/3;
// Add events and delta to the front of the arguments
args.unshift(event, delta);
return $.event.handle.apply(this, args);
}
})(jQuery);
/**
* @version $Id: $Revision
* @package jquery
* @subpackage lofslidernews
* @copyright Copyright (C) JAN 2010 LandOfCoder.com <@emai:landofcoder@gmail.com>. All rights reserved.
* @website http://landofcoder.com
* @license This plugin is dual-licensed under the GNU General Public License and the MIT License
*/
// JavaScript Document
(function($) {
$.fn.lofJSidernews = function( settings ) {
return this.each(function() {
// get instance of the lofSiderNew.
new $.lofSidernews( this, settings );
});
}
$.lofSidernews = function( obj, settings ){
this.settings = {
direction : '',
mainItemSelector : 'li',
navInnerSelector : 'ul',
navSelector : 'li' ,
navigatorEvent : 'click',
wapperSelector: '.slider-main-wapper',
interval : 4000,
auto : true, // whether to automatic play the slideshow
maxItemDisplay : 5,
startItem : 0,
navPosition : 'vertical',
navigatorHeight : 60,
navigatorWidth : 210,
duration : 600,
navItemsSelector : '.slider-navigator li',
navOuterSelector : '.slider-navigator-outer' ,
isPreloaded : true,
easing : 'easeInOutQuad'
}
$.extend( this.settings, settings ||{} );
this.nextNo = null;
this.previousNo = null;
this.maxWidth = this.settings.mainWidth || 600;
this.wrapper = $( obj ).find( this.settings.wapperSelector );
this.slides = this.wrapper.find( this.settings.mainItemSelector );
if( !this.wrapper.length || !this.slides.length ) return ;
// set width of wapper
if( this.settings.maxItemDisplay > this.slides.length ){
this.settings.maxItemDisplay = this.slides.length;
}
this.currentNo = isNaN(this.settings.startItem)||this.settings.startItem > this.slides.length?0:this.settings.startItem;
this.navigatorOuter = $( obj ).find( this.settings.navOuterSelector );
this.navigatorItems = $( obj ).find( this.settings.navItemsSelector ) ;
this.navigatorInner = this.navigatorOuter.find( this.settings.navInnerSelector );
if( this.settings.navPosition == 'horizontal' ){
this.navigatorInner.width( this.slides.length * this.settings.navigatorWidth );
this.navigatorOuter.width( this.settings.maxItemDisplay * this.settings.navigatorWidth );
this.navigatorOuter.height( this.settings.navigatorHeight );
} else {
this.navigatorInner.height( this.slides.length * this.settings.navigatorHeight );
this.navigatorOuter.height( this.settings.maxItemDisplay * this.settings.navigatorHeight );
this.navigatorOuter.width( this.settings.navigatorWidth );
}
this.navigratorStep = this.__getPositionMode( this.settings.navPosition );
this.directionMode = this.__getDirectionMode();
if( this.settings.direction == 'opacity') {
this.wrapper.addClass( 'slider-opacity' );
$(this.slides).css('opacity',0).eq(this.currentNo).css('opacity',1);
} else {
this.wrapper.css({'left':'-'+this.currentNo*this.maxSize+'px', 'width':( this.maxWidth ) * this.slides.length } );
}
if( this.settings.isPreloaded ) {
this.preLoadImage( this.onComplete );
} else {
this.onComplete();
}
}
$.lofSidernews.fn = $.lofSidernews.prototype;
$.lofSidernews.fn.extend = $.lofSidernews.extend = $.extend;
$.lofSidernews.fn.extend({
startUp:function( obj, wrapper ) {
seft = this;
this.navigatorItems.each( function(index, item ){
$(item).click( function(){
seft.jumping( index, true );
seft.setNavActive( index, item );
} );
$(item).css( {'height': seft.settings.navigatorHeight, 'width': seft.settings.navigatorWidth} );
})
this.registerWheelHandler( this.navigatorOuter, this );
this.setNavActive(this.currentNo );
if( this.settings.buttons && typeof (this.settings.buttons) == "object" ){
this.registerButtonsControl( 'click', this.settings.buttons, this );
}
if( this.settings.auto )
this.play( this.settings.interval,'next', true );
return this;
},
onComplete:function(){
setTimeout( function(){ $('.preload').fadeOut( 900 ); }, 400 ); this.startUp( );
},
preLoadImage:function( callback ){
var self = this;
var images = this.wrapper.find( 'img' );
var count = 0;
images.each( function(index,image){
if( !image.complete ){
image.onload =function(){
count++;
if( count >= images.length ){
self.onComplete();
}
}
image.onerror =function(){
count++;
if( count >= images.length ){
self.onComplete();
}
}
}else {
count++;
if( count >= images.length ){
self.onComplete();
}
}
} );
},
navivationAnimate:function( currentIndex ) {
if (currentIndex <= this.settings.startItem
|| currentIndex - this.settings.startItem >= this.settings.maxItemDisplay-1) {
this.settings.startItem = currentIndex - this.settings.maxItemDisplay+2;
if (this.settings.startItem < 0) this.settings.startItem = 0;
if (this.settings.startItem >this.slides.length-this.settings.maxItemDisplay) {
this.settings.startItem = this.slides.length-this.settings.maxItemDisplay;
}
}
this.navigatorInner.stop().animate( eval('({'+this.navigratorStep[0]+':-'+this.settings.startItem*this.navigratorStep[1]+'})'),
{duration:500, easing:'easeInOutQuad'} );
},
setNavActive:function( index, item ){
if( (this.navigatorItems) ){
this.navigatorItems.removeClass( 'active' );
$(this.navigatorItems.get(index)).addClass( 'active' );
this.navivationAnimate( this.currentNo );
}
},
__getPositionMode:function( position ){
if( position == 'horizontal' ){
return ['left', this.settings.navigatorWidth];
}
return ['top', this.settings.navigatorHeight];
},
__getDirectionMode:function(){
switch( this.settings.direction ){
case 'opacity': this.maxSize=0; return ['opacity','opacity'];
default: this.maxSize=this.maxWidth; return ['left','width'];
}
},
registerWheelHandler:function( element, obj ){
element.bind('mousewheel', function(event, delta ) {
var dir = delta > 0 ? 'Up' : 'Down',
vel = Math.abs(delta);
if( delta > 0 ){
obj.previous( true );
} else {
obj.next( true );
}
return false;
});
},
registerButtonsControl:function( eventHandler, objects, self ){
for( var action in objects ){
switch (action.toString() ){
case 'next':
objects[action].click( function() { self.next( true) } );
break;
case 'previous':
objects[action].click( function() { self.previous( true) } );
break;
}
}
return this;
},
onProcessing:function( manual, start, end ){
this.previousNo = this.currentNo + (this.currentNo>0 ? -1 : this.slides.length-1);
this.nextNo = this.currentNo + (this.currentNo < this.slides.length-1 ? 1 : 1- this.slides.length);
return this;
},
finishFx:function( manual ){
if( manual ) this.stop();
if( manual && this.settings.auto ){
this.play( this.settings.interval,'next', true );
}
this.setNavActive( this.currentNo );
},
getObjectDirection:function( start, end ){
return eval("({'"+this.directionMode[0]+"':-"+(this.currentNo*start)+"})");
},
fxStart:function( index, obj, currentObj ){
if( this.settings.direction == 'opacity' ) {
$(this.slides).stop().animate({opacity:0}, {duration: this.settings.duration, easing:this.settings.easing} );
$(this.slides).eq(index).stop().animate( {opacity:1}, {duration: this.settings.duration, easing:this.settings.easing} );
}else {
this.wrapper.stop().animate( obj, {duration: this.settings.duration, easing:this.settings.easing} );
}
return this;
},
jumping:function( no, manual ){
this.stop();
if( this.currentNo == no ) return;
var obj = eval("({'"+this.directionMode[0]+"':-"+(this.maxSize*no)+"})");
this.onProcessing( null, manual, 0, this.maxSize )
.fxStart( no, obj, this )
.finishFx( manual );
this.currentNo = no;
},
next:function( manual , item){
this.currentNo += (this.currentNo < this.slides.length-1) ? 1 : (1 - this.slides.length);
this.onProcessing( item, manual, 0, this.maxSize )
.fxStart( this.currentNo, this.getObjectDirection(this.maxSize ), this )
.finishFx( manual );
},
previous:function( manual, item ){
this.currentNo += this.currentNo > 0 ? -1 : this.slides.length - 1;
this.onProcessing( item, manual )
.fxStart( this.currentNo, this.getObjectDirection(this.maxSize ), this )
.finishFx( manual );
},
play:function( delay, direction, wait ){
this.stop();
if(!wait){ this[direction](false); }
var self = this;
this.isRun = setTimeout(function() { self[direction](true); }, delay);
},
stop:function(){
if (this.isRun == null) return;
clearTimeout(this.isRun);
this.isRun = null;
}
})
})(jQuery)
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
imgr = new Array();
imgr[0] = "http://2.bp.blogspot.com/-uitX7ROPtTU/Tyv-G4NA_uI/AAAAAAAAFBY/NcWLPVnYEnU/s1600/no+image.jpg";
showRandomImg = true;
aBold = true;
summaryPost = 70;
summaryTitle = 20;
numposts = 10;
function removeHtmlTag(strx,chop){
var s = strx.split("<");
for(var i=0;i<s.length;i++){
if(s[i].indexOf(">")!=-1){
s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length);
}
}
s = s.join("");
s = s.substring(0,chop-1);
return s;
}
function showrecentposts(json) {
j = (showRandomImg) ? Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()) : 0;
img = new Array();
for (var i = 0; i < numposts; i++) {
var entry = json.feed.entry[i];
var posttitle = entry.title.$t;
var pcm;
var posturl;
if (i == json.feed.entry.length) break;
for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
posturl = entry.link[k].href;
break;
}
}
for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == 'replies' && entry.link[k].type == 'text/html') {
pcm = entry.link[k].title.split(" ")[0];
break;
}
}
if ("content" in entry) {
var postcontent = entry.content.$t;}
else
if ("summary" in entry) {
var postcontent = entry.summary.$t;}
else var postcontent = "";
postdate = entry.published.$t;
if(j>imgr.length-1) j=0;
img[i] = imgr[j];
s = postcontent ; a = s.indexOf("<img"); b = s.indexOf("src=\"",a); c = s.indexOf("\"",b+5); d = s.substr(b+5,c-b-5);
if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")) img[i] = d;
//cmtext = (text != 'no') ? '<i><font color="'+acolor+'">('+pcm+' '+text+')</font></i>' : '';
var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];
var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];
var day = postdate.split("-")[2].substring(0,2);
var m = postdate.split("-")[1];
var y = postdate.split("-")[0];
for(var u2=0;u2<month.length;u2++){
if(parseInt(m)==month[u2]) {
m = month2[u2] ; break;
}
}
var daystr = day+ ' ' + m + ' ' + y ;
var trtd = '<li style="position:relative;"><div class="imgauto"><a href="'+posturl+'"><img width="405" height="298" class=" " src="'+img[i]+'"/></a></div><h3><a href="'+posturl+'">'+posttitle+'</a><p>'+daystr+' / '+pcm+' comments</p></h3></li>';
document.write(trtd);
j++;
}
}
function showrecentposts1(json) {
j = (showRandomImg) ? Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()) : 0;
img = new Array();
for (var i = 0; i < numposts; i++) {
var entry = json.feed.entry[i];
var posttitle = entry.title.$t;
var pcm;
var posturl;
if (i == json.feed.entry.length) break;
for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
posturl = entry.link[k].href;
break;
}
}
for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == 'replies' && entry.link[k].type == 'text/html') {
pcm = entry.link[k].title.split(" ")[0];
break;
}
}
if ("content" in entry) {
var postcontent = entry.content.$t;}
else
if ("summary" in entry) {
var postcontent = entry.summary.$t;}
else var postcontent = "";
postdate = entry.published.$t;
if(j>imgr.length-1) j=0;
img[i] = imgr[j];
s = postcontent ; a = s.indexOf("<img"); b = s.indexOf("src=\"",a); c = s.indexOf("\"",b+5); d = s.substr(b+5,c-b-5);
if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")) img[i] = d;
//cmtext = (text != 'no') ? '<i><font color="'+acolor+'">('+pcm+' '+text+')</font></i>' : '';
var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];
var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];
var day = postdate.split("-")[2].substring(0,2);
var m = postdate.split("-")[1];
var y = postdate.split("-")[0];
for(var u2=0;u2<month.length;u2++){
if(parseInt(m)==month[u2]) {
m = month2[u2] ; break;
}
}
var daystr = day+ ' ' + m + ' ' + y ;
var trtd = '<li><div><img width="60" height="44" class="alignnone" src="'+img[i]+'"/><h5>'+posttitle+'</h5></div></li>';
document.write(trtd);
j++;
}
}
//]]>
</script>
 Lưu ý : nếu trong template của bạn có đoạn code này rồi thì bạn bỏ đi kẻo xung đột trong template
<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.2/jquery.min.js' type='text/javascript'/>
Sau đó thì tiến hành lưu template blogspot của bạn lại.
Tiếp theo các bạn vào bố cục, chỉnh sửa widget chúng ta vừa tạo ra khi nãy, cái mà nằm trên bài đăng trên blog ý nhớ không. Thêm đoạn code sau vào widget đó.
<div class='lof-main-wapper' id='slider'>
<div class='slider-main-outer'>
<ul class='slider-main-wapper'>
<script>
document.write("<script src=\"/feeds/posts/default/-/misteri?max-results="+numposts+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts\"><\/script>");
</script>
</ul>
</div>
<div class='slider-navigator-outer'>
<ul class='slider-navigator'>
<script>
document.write("<script src=\"/feeds/posts/default/-/misteri?max-results="+numposts+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts1\"><\/script>");
</script>
</ul>
</div>
</div>
<script type='text/javascript'>
jQuery(document).ready(function($){
$('#slider').lofJSidernews({
interval:6000,
duration:800,
mainWidth: 405,
navigatorWidth: 200,
maxItemDisplay:5,
easing:'easeInOutQuad',
auto:true,
isPreloaded: false
});
});
</script>
 Thế là xong, quay trở lại trang chủ xem thành quả mà chúng ta làm nãy giờ nhé :)) chúc các bạn thành công.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét