Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

 Tạo nhiều tabber cho Blogspot là một thủ thuật blogspot đơn giản dùng CSS rất thích hợp cho những Blogspot bán hàng, chia bài viết ra làm nhiều tabber. Ví dụ như : mô tả, hình ảnh, video ...
Tạo nhiều tabber cho Blogspot

Tạo nhiều tabber cho Blogspot

Bước 1 :

Đăng nhập vào templates blogspot của bạn tìm đến thẻ </head> và thêm đoạn code sau bên trên thẻ </head> và lưu lại.
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
document.write('<style type="text/css">.tabber{display:none;}<\/style>');
function tabberObj(argsObj)
{
var arg;
this.div = null;
this.classMain = "tabber";
this.classMainLive = "tabberlive";
this.classTab = "tabbertab";
this.classTabDefault = "tabbertabdefault";
this.classNav = "tabbernav";
this.classTabHide = "tabbertabhide";
this.classNavActive = "tabberactive";
this.titleElements = ['h2','h3','h4','h5','h6'];
this.titleElementsStripHTML = true;
this.removeTitle = true;
this.addLinkId = false;
this.linkIdFormat = '<tabberid>nav<tabnumberone>';
for (arg in argsObj) { this[arg] = argsObj[arg]; }
this.REclassMain = new RegExp('\\b' + this.classMain + '\\b', 'gi');
this.REclassMainLive = new RegExp('\\b' + this.classMainLive + '\\b', 'gi');
this.REclassTab = new RegExp('\\b' + this.classTab + '\\b', 'gi');
this.REclassTabDefault = new RegExp('\\b' + this.classTabDefault + '\\b', 'gi');
this.REclassTabHide = new RegExp('\\b' + this.classTabHide + '\\b', 'gi');
this.tabs = new Array();
if (this.div) {
this.init(this.div);
this.div = null;
}
}
tabberObj.prototype.init = function(e)
{
var
childNodes,
i, i2,
t,
defaultTab=0,
DOM_ul,
DOM_li,
DOM_a,
aId,
headingElement;
if (!document.getElementsByTagName) { return false; }
if (e.id) {
this.id = e.id;
}
this.tabs.length = 0;
childNodes = e.childNodes;
for(i=0; i < childNodes.length; i++) {
if(childNodes[i].className &&
childNodes[i].className.match(this.REclassTab)) {
t = new Object();
t.div = childNodes[i];
this.tabs[this.tabs.length] = t;
if (childNodes[i].className.match(this.REclassTabDefault)) {
defaultTab = this.tabs.length-1;
}
}
}
DOM_ul = document.createElement("ul");
DOM_ul.className = this.classNav;
for (i=0; i < this.tabs.length; i++) {
t = this.tabs[i];
t.headingText = t.div.title;
if (this.removeTitle) { t.div.title = ''; }
if (!t.headingText) {
for (i2=0; i2<this.titleElements.length; i2++) {
headingElement = t.div.getElementsByTagName(this.titleElements[i2])[0];
if (headingElement) {
t.headingText = headingElement.innerHTML;
if (this.titleElementsStripHTML) {
t.headingText.replace(/<br>/gi," ");
t.headingText = t.headingText.replace(/<[^>]+>/g,"");
}
break;
}
}
}
if (!t.headingText) {
t.headingText = i + 1;
}
DOM_li = document.createElement("li");
t.li = DOM_li;
DOM_a = document.createElement("a");
DOM_a.appendChild(document.createTextNode(t.headingText));
DOM_a.href = "javascript:void(null);";
DOM_a.title = t.headingText;
DOM_a.onclick = this.navClick;
DOM_a.tabber = this;
DOM_a.tabberIndex = i;
if (this.addLinkId && this.linkIdFormat) {
aId = this.linkIdFormat;
aId = aId.replace(/<tabberid>/gi, this.id);
aId = aId.replace(/<tabnumberzero>/gi, i);
aId = aId.replace(/<tabnumberone>/gi, i+1);
aId = aId.replace(/<tabtitle>/gi, t.headingText.replace(/[^a-zA-Z0-9\-]/gi, ''));
DOM_a.id = aId;
}
DOM_li.appendChild(DOM_a);
DOM_ul.appendChild(DOM_li);
}
e.insertBefore(DOM_ul, e.firstChild);
e.className = e.className.replace(this.REclassMain, this.classMainLive);
this.tabShow(defaultTab);
if (typeof this.onLoad == 'function') {
this.onLoad({tabber:this});
}
return this;
};
tabberObj.prototype.navClick = function(event)
{
var
rVal,
a,
self,
tabberIndex,
onClickArgs;
a = this;
if (!a.tabber) { return false; }
self = a.tabber;
tabberIndex = a.tabberIndex;
a.blur();
if (typeof self.onClick == 'function') {
onClickArgs = {'tabber':self, 'index':tabberIndex, 'event':event};
/* IE uses a different way to access the event object */
if (!event) { onClickArgs.event = window.event; }
rVal = self.onClick(onClickArgs);
if (rVal === false) { return false; }
}
self.tabShow(tabberIndex);
return false;
};
tabberObj.prototype.tabHideAll = function()
{
var i;
for (i = 0; i < this.tabs.length; i++) {
this.tabHide(i);
}
};
tabberObj.prototype.tabHide = function(tabberIndex)
{
var div;
if (!this.tabs[tabberIndex]) { return false; }
div = this.tabs[tabberIndex].div;
if (!div.className.match(this.REclassTabHide)) {
div.className += ' ' + this.classTabHide;
}
this.navClearActive(tabberIndex);
return this;
};
tabberObj.prototype.tabShow = function(tabberIndex)
{
var div;
if (!this.tabs[tabberIndex]) { return false; }
this.tabHideAll();
div = this.tabs[tabberIndex].div;
div.className = div.className.replace(this.REclassTabHide, '');
this.navSetActive(tabberIndex);
if (typeof this.onTabDisplay == 'function') {
this.onTabDisplay({'tabber':this, 'index':tabberIndex});
}
return this;
};
tabberObj.prototype.navSetActive = function(tabberIndex)
{
this.tabs[tabberIndex].li.className = this.classNavActive;
return this;
};
tabberObj.prototype.navClearActive = function(tabberIndex)
{
this.tabs[tabberIndex].li.className = '';
return this;
};
function tabberAutomatic(tabberArgs)
{
var
tempObj,
divs,
i;
if (!tabberArgs) { tabberArgs = {}; }
tempObj = new tabberObj(tabberArgs);
divs = document.getElementsByTagName("div");
for (i=0; i < divs.length; i++) {
if (divs[i].className &&
divs[i].className.match(tempObj.REclassMain)) {
tabberArgs.div = divs[i];
divs[i].tabber = new tabberObj(tabberArgs);
}
}
return this;
}
function tabberAutomaticOnLoad(tabberArgs)
{
var oldOnLoad;
if (!tabberArgs) { tabberArgs = {}; }
oldOnLoad = window.onload;
if (typeof window.onload != 'function') {
window.onload = function() {
tabberAutomatic(tabberArgs);
};
} else {
window.onload = function() {
oldOnLoad();
tabberAutomatic(tabberArgs);
};
}
}
/* Run tabberAutomaticOnload() unless the "manualStartup" option was specified */
if (typeof tabberOptions == 'undefined') {
tabberAutomaticOnLoad();
} else {
if (!tabberOptions['manualStartup']) {
tabberAutomaticOnLoad(tabberOptions);
}
}
//]]>
</script>
<style type='text/css'>
.tabberlive{
margin:0;
padding:0px;
clear:both;
background:#ffffff;
border:0px solid #91bdf1;
}
.tabbernav {
margin:3PX;
padding: 7px 0;
border-bottom: 1px solid #000000;
font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;
font-size:12px;
font-weight:bold;
}
.tabbernav li {
list-style:none;
margin:0;
display:inline;
}
.tabbernav li a {
padding:3px 0.5em;
margin-right:3px;
border:1px solid #1089f4;
border-bottom:#1089f4;
background:url(&quot;http://4.bp.blogspot.com/-Hx1kmrq0j7g/TpN5_p0ZwkI/AAAAAAAABuM/M2Xx6KkQbNI/s000/nav-hover.png&quot;) repeat-x scroll 0 0px #F4F4F4;
border-left:1px solid #CCCCCC;
border-right:1px solid #CCCCCC;
border-style:solid;
border-top-left-radius:8px;
border-top-right-radius:8px;
border-width:0px;
color:#ffffff;
}
.tabbernav li a:hover {
color:#f8f8f8;
background:#ff9900;
border:0px solid #1089f4;
text-decoration:none;
}
.tabbernav li.tabberactive a,
.tabbernav li.tabberactive a:hover {
background:#ff9900;
border-top-left-radius: 8px;
border-top-right-radius: 8px;
color: #ffffff;
}
.tabberlive .tabbertab {
padding:0px;
border:1px solid #ffffff;
border-top:0;
background:#ffffff;
}
.tabberlive .tabbertab h2,
.tabberlive .tabbertabhide {
display:none;
}
.tabbertab .widget-content ul{
list-style:none;
margin:0 0 0px 0;
padding:0;
}
.tabbertab .widget-content li {
border-bottom:1px solid #1089f4;
margin:0 0px;
padding:0px 0 1px 0;
}
</style>

Bước 2 :  

Thêm đoạn code bên dưới vào nơi nào muốn hiển thị nhiều tabber, ví dụ như bài viết chẳng hạng.
<div class="tabber">
<div class="tabbertab section" id="tab1">
<h2>
MÔ TẢ SẢN PHẨM</h2>
Nội dung 1</div>
<div class="clear">
</div>
<div class="tabbertab section" id="tab2">
<h2 class="title">
THÔNG SỐ</h2>
Nội dung 2 / Code 2 </div>
<div class="clear">
</div>
<div class="tabbertab section" id="tab3">
<h2>
SO SÁNH</h2>
Nội dung 3 / Code 3 </div>
<div class="clear">
</div>
<div class="tabbertab section" id="tab4">
<h2 class="title">
HÌNH ẢNH</h2>
Nội dung 4 / Code 4 </div>
<div class="clear">
</div></div>
Lưu ý : Chỉnh sửa nội dung theo ý của bạn nhé

Bước 3 :

Lưu lại và kiểm tra thành quả vừa làm được. Chúc các bạn thành công. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét