Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014

Nói đến chơi nhạc thì chúng ta nghĩ ngay tới ANCMusic, ANCMusic  rất được các blogger ưu chuộn bởi sự chuyên nghiệp của nó bởi nó tích hợp get link từ rất nhiều sever khác nhau như : zippy, nhac số, mp3 ... Nay Hồng Designer sẽ hướng dẫn cho bạn thủ thuật blogspot cách tích hợp trình chơi nhạc ANCMusic  vào blogspot.
Thêm player vào blogspot bằng ANCMusic

Thêm player vào blogspot bằng ANCMusic 

Bước 1 : Thêm đoạn code sau nào nơi cần hiển thị player, có thể trước hoặc sau thẻ <data:post.body/>
<div id="hong_pl"/>
Bước 2 : Chèn đoạn code bên dưới trên thẻ đóng </body>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var $_ = function (_0x5ce8x3) {
if (document['getElementById']) {
return document['getElementById'](_0x5ce8x3);
};
},
M = new ANCMusic;
function ANCMusic() {
m_w = this['width'];
i_1 = this['id1'];
i_2 = this['id2'];
au = this['auto'];
this['r'] = function () {
var _0x5ce8x3 = $_(i_1)['innerHTML'],
_0x5ce8x3 = _0x5ce8x3['replace'](/\[m\]/gi, '<span id=\'anc_ms\' style=\'display: none;\'>'),
_0x5ce8x3 = _0x5ce8x3['replace'](/\[\/m\]/gi, '</span>');
$_(i_1)['innerHTML'] = _0x5ce8x3;
return z = $_('anc_ms')['innerHTML'];
};
this['p'] = function (_0x5ce8x3) {
$_(i_2)['innerHTML'] = M['l'](_0x5ce8x3);
};
this['l'] = function (_0x5ce8x3) {
var _0x5ce8x5 = '',
_0x5ce8x6 = []; - 1 != _0x5ce8x3['indexOf']('zing.vn') && (_0x5ce8x6 = _0x5ce8x3['match'](/[\d\w]+/gi), c = _0x5ce8x6['length'] - 2, _0x5ce8x5 = o(_0x5ce8x6[c])[0], M['css']('60')); - 1 != _0x5ce8x3['indexOf']('nhaccuatui.com') && (_0x5ce8x3 = _0x5ce8x3['replace'](/nghe\?M\=/gi, 'm/'), _0x5ce8x5 = o(_0x5ce8x3)[1], M['css']('8')); - 1 != _0x5ce8x3['indexOf']('zippyshare.com') && (_0x5ce8x6 = _0x5ce8x3['match'](/\d+/gi), _0x5ce8x5 = o(_0x5ce8x6)[2]); - 1 != _0x5ce8x3['indexOf']('nhacso.net') && (_0x5ce8x6 = _0x5ce8x3['match'](/[\d\w]+/gi), c = _0x5ce8x6['length'] - 2, _0x5ce8x5 = o(_0x5ce8x6[c])[3], M['css']('35')); - 1 != _0x5ce8x3['indexOf']('nhac.vui.vn') && (_0x5ce8x6 = _0x5ce8x3['match'](/[0-9]+/gi), _0x5ce8x5 = o(_0x5ce8x6[0])[4]); - 1 != _0x5ce8x3['indexOf']('musik.soha.vn') && (_0x5ce8x6 = _0x5ce8x3['match'](/\bd[\w\d]+/gi), _0x5ce8x5 = o(_0x5ce8x6[0]['replace'](/d/gi, ''))[5]); - 1 != _0x5ce8x3['indexOf']('.m4a') && (_0x5ce8x6 = _0x5ce8x3['match'](/\bd[\w\d]+/gi), _0x5ce8x5 = o(_0x5ce8x6[0]['replace'](/d/gi, ''))[5]); - 1 != _0x5ce8x3['indexOf']('.mp3') && -1 == _0x5ce8x3['indexOf']('zing.vn') && (_0x5ce8x5 = o(_0x5ce8x3)[6]); - 1 != _0x5ce8x3['indexOf']('youtube.com') && (_0x5ce8x3 = _0x5ce8x3['replace'](/\/watch\?v=/gi, '/watch?v='), _0x5ce8x3 = _0x5ce8x3['replace'](/\&feature=related/gi, ''), _0x5ce8x5 = o(_0x5ce8x3)[7]);
return _0x5ce8x5;
};
this['css'] = function (_0x5ce8x3) {
css = '<style>';
css += '#hong_play{margin:-' + _0x5ce8x3 + 'px 0;}';
css += '</style>';
document['write'](css);
};
};
var o = function (_0x5ce8x3) {
_mode = 'quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always"';
return data = ['<embed width="' + m_w + '" height="80" src="http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3Player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=' + _0x5ce8x3 + '||4&amp;songID=0&amp;autoplay=' + au + '" ' + _mode + '/><br /><br />', '<embed width="100%"' + m_w + '" height="25" flashvars="&amp;autostart=' + au + '" src="' + _0x5ce8x3 + '" ' + _mode + '/>', ' <embed loop="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" src="http://player.longtailvideo.com/player.swf" ' + _mode + ' flashvars="&amp;file=http://nhacdj.vn/zippy/www' + _0x5ce8x3[0] + '.zippyshare.com/v/' + _0x5ce8x3[1] + '/file.html.m4a&time=1&amp;image=http://www.upsieutoc.com/images/2014/09/25/equalizer.gif&amp;screencolor=000000&amp;volume=100&amp;replay=true&amp;screencolor=000000&amp;skin=http://nhacdj.vn/skin/djtuoigiv4/plugin/jwplayer/skins/vi/vi.xml&amp;autostart=' + au + '&amp;controlbar.position=bottom" width="100%"/><br/><br/><center><a class="botton-hongv2" href="chia s\u1EBB" onclick=" window.open( &#39;https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=&#39;+encodeURIComponent(location.href), &#39;facebook-share-dialog&#39;, &#39;width=626,height=436&#39;); return false;" title="Click chia se Facobook"><div class="sprites icons16 btn_like"></div>Chia sẻ bài hát</a><a class="botton-hongv2-tai" href="http://www' + _0x5ce8x3[0] + '.zippyshare.com/v/' + _0x5ce8x3[1] + '/file.html" target="_blank" title="Click t\u1EDBi trang download"><div class="sprites icons16 btn_download"></div>Tải nhạc 320 Kbps</a><a class="botton-hongv2" href="#fb-root" title="Click t\u1EDBi b\xECnh lu\u1EADn"><div class="sprites icons16 btn_zoom"></div>B\xECnh lu\u1EADn</a><a class="botton-hongv3-tai" href="ymsgr:sendIM?nchong2409&amp;m=Xin ch\xE0o ADMIN!" title="Click b\xE1o l\u1ED7i"><div class="sprites icons16 btn_closeads"></div>B\xE1o l\u1ED7i</a></center>', '<embed width="100%"' + m_w + '" height="60" autostart="true" ' + _mode + ' flashvars="xmlPath=http://nhacso.net/flash/song/xnl/1/id/' + _0x5ce8x3 + '&amp;adsLink=&amp;colorAux=0xff4a4a&amp;colorMain=0xeffcfc&amp;colorBorder=0x078939&amp;typePlayer=single&amp;mAuto=' + au + '" src="http://st.nhacso.net/flash/v61/embedPlaylistjs.swf"/>', '<embed width="' + m_w + '" height="127" flashvars="playlistfile=http://hn.nhac.vui.vn/asx2.php%3Ftype%3D1%26id%3D' + _0x5ce8x3 + '&amp;frontcolor=1717f7&amp;lightcolor=ff4a4a&amp;screencolor=000000&amp;bufferlength=10&amp;volume=100&amp;playlist=bottom&amp;playlistsize=60&amp;autostart=' + au + '&amp;repeat=no&amp;controlbar=bottom&amp;dock=false&amp;plugins=http://hn.nhac.vui.vn/upload/players/spectrumvisualizer-1.swf&amp;spectrumvisualizer.effect=reflection" src="http://player.longtailvideo.com/player.swf"/>', '<embed width="' + m_w + '" height="25" ' + _mode + ' flashvars="&amp;autostart=' + au + '" src="http://musik.soha.vn/share/k14/track/' + _0x5ce8x3 + '" />', '<embed ' + _mode + ' flashvars="&amp;file=' + _0x5ce8x3 + '&amp;backcolor=0x272727&amp;frontcolor=0xFFFFFF&amp;lightcolor=FFFFFF&amp;image=http://www.upsieutoc.com/images/2014/09/25/equalizer.gif&amp;autostart=' + au + '&amp;repeat=false" src="http://player.longtailvideo.com/player.swf" height="420" width="96%"' + m_w + '" ></embed>', '<embed ' + _mode + ' src="http://player.longtailvideo.com/player.swf" flashvars="file=http://www.youtube.com/watch?v=' + _0x5ce8x3 + '&amp;backcolor=0x000000&amp;frontcolor=0x89014b&amp;lightcolor=89014b&amp;image=http://www2.pictures.zimbio.com/gi/DJ+Bizzy+WWE+SummerSlam+VIP+Kick+Off+Party+8wouVVF7EMrl.jpg&amp;repeat=false&amp;skin=http://nhacdj.vn/skin/djtuoigiv4/plugin/jwplayer/skins/vi/vi.xml&amp;autostart=true" allowfullscreen="true" height="420" width="100%"' + m_w + '"></embed><br/><center><a class="botton-hongv2" href="chia s\u1EBB" onclick=" window.open( &#39;https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=&#39;+encodeURIComponent(location.href), &#39;facebook-share-dialog&#39;, &#39;width=626,height=420&#39;); return false;"><div class="sprites icons16 btn_like"></div>Chia s\u1EBB (\u0111\u1EC1 xu\u1EA5t)</a><a class="botton-hongv2" href="#fb-root"><div class="sprites icons16 btn_zoom"></div>B\xECnh lu\u1EADn</a><a class="botton-hongv3-tai" href="ymsgr:sendIM?nchong2409&amp;m=Xin ch\xE0o DJ Ketamin!"><div class="sprites icons16 btn_closeads"></div>B\xE1o l\u1ED7i</a></center>'];
};
//]]>
</script>
<script>
var z = {
width: "500px",
id1: "Blog1",
id2: "hong_play",
auto: "true", };
ANCMusic.call(z);
M.p(M.r());
</script>
<!-- Kết thúc player -->
Trong đó :
  • width: độ dài của player trong trang của bạn, có thể đặt là px, % (đơn vị)
  • id1: tên id chứa Short code (bạn có thể dùng là Blog1, wrap2,outer-wrapper...v..v)
  • id2: tên id chứa trình player của bạn. (chính là phần mình đã chỉ ở trên, bạn có thể thay tên id cũng được)
  • auto: chế độ chơi nhạc (tự động, không tự động)

Cách chèn nhạc vào blogspot :

Khi các bạn chèn nhạc từ nguồn nào thì chèn theo cú pháp sau
Zing: [m]http://mp3.zing.vn/bai-hat/Gio-Lanh-Cao-Thai-Son/ZWZD7EO0.html[/m]
Nhaccuatui: [m]http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=eYY7QIkAx4[/m]
Nhacso.net: [m]http://nhacso.net/nghe-nhac/honey-honey.WVBZVktX.html[/m]
Zippyshare: [m]http://www29.zippyshare.com/v/84705837/file.html[/m]
Nhac.vui.vn [m]http://hn.nhac.vui.vn/em-luon-o-trong-tam-tri-anh-the-men-m198386c3p5314.html[/m]
Musik.soha.vn [m]http://musik.soha.vn/mp3/decv89hwexo/Be-My-Baby-Wonder-Girls.html[/m]
Mp3 [m]http://s1.chacha.vn/audio/mp3/0/0/85/87785.mp3[/m]

0 nhận xét:

Đăng nhận xét