Thứ Ba, 10 tháng 2, 2015

Ancmedia là gì ?
AncMedia plugins hỗ trợ play video từ các nguồn Youtube, Dailymon, Docs, Zing Mobile, Mp4, Flv
Hướng dẫn cài đặt
Hướng dẫn tích hợp Ancmedia cho blogspot
Chú ý: cài đặt chỉ dành cho nhưng bạn nào hiểu dõ cấu trúc templates blogger, bạn có thể down các templates phim tại blog mình để xem hiểu dõ nếu muốn add AncMedia vào templates khác.
Bước 1 : Tìm <data:post.body/> thêm dưới thêm vào bên dưới nó
<div id="anc_pl"/><div id="anc_tp"/>
Bước 2 : Sửa thẻ <data:post.body/> thành
<div id="anc_data"><data.post:body/></div>
Bước 3 : Thêm đoạn code sau trên thẻ </body>
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'> <script type='text/javascript'>//<=!=[=C=D=A=T=A=[ var szk = { gk:{ 'width' : '600', 'height': '400', 'player': 'http://sv1.bay68.com/player.swf', 'proxy' : 'http://sv1.bay68.com/plugins/proxy.swf', 'skin' : 'http://sv1.bay68.com/skin/skewd/skewd.xml', 'autoplay' : 'true', // true or false 'logo' : 'http://1.bp.blogspot.com/-MuB4oyWn4A4/VIj-T6-TuvI/AAAAAAAAAoY/6E3ClcYNWXM/s60/logo.png', 'anhnen' : 'http://4.bp.blogspot.com/-Ywsf7MnWcOc/UxLnLFMtGPI/AAAAAAAATy4/s3xrXhP9ltc/s1600/bg_watch.gif', 'position' : 'top-right', 'margin' : '10', 'site': 'bay68.com' }, sv:{ 'list_sv': 'youtube.com,anc.you,anc.yl,anc.mp4,anc.flv,tv.zing.vn/html5/video,tv.zing.vn/video,clip.vn,docs.google.com,anc.doc,anc.ps,anc.tm,dailymotion.com,xvideos.com,picasaweb.google.com,videobb.com,videozer.com,zippyshare.com,novamov.com,cyworld.vn,24video.net,movshare.net,veoh.com,blip.tv,sendspace.com,speedyshare.com,tunescoop.com,eyvx.com,banbe.net,videobam.com,nhaccuatui.com,mediafire.com,vimeo.com,viddler.com,vidxden.com', 'name_sv': '+ Sever Youtube,+ Sever Youtube2,+ Sever Gdata,+ Sever MP4,+ Sever FLV,+ Sever Zing Mobile,+ Sever Zing,+ Sever Clip,+ Sever Docs,+ Sever Docs2,+ Sever Picasa2,+ Sever Picasa3,+ Sever Daily,+ Sever Xvideos,+ Sever Picasa,+ Sever Videobb,+ Sever Videozer,+ Sever Zippyshare,+ Sever Novamov,+ Sever Cyworld,+ Sever 24video,+ Sever Movshare,+ Sever Veoh,+ Sever Blip,+ Sever Sendspace,+ Sever Speedyshare,+ Sever Tunescoop,+ Sever Eyvx,+ Sever Banbe,+ Sever Videobam,+ Sever Nhaccuatui,+ Sever Mediafire,+ Sever Vimeo,+ Sever Viddler,+ Sever Vidxden', 'acolor': '#A0F000', 'bgcolor': '#3D3D3D', 'svcolor': 'red' } } //]=]=></script> <link href='http://vjs.zencdn.net/4.5/video-js.css' media='screen' rel='stylesheet'/> <script src='http://vjs.zencdn.net/4.5/video.js'/> <script src='https://adsvip.googlecode.com/svn/anc-2015/anc-2015.js' type='text/javascript'></script>  </b:if>
Bước 4 : Thêm đoạn code dưới trên thẻ </b:skin>
id {font-size:0px;display:none} #list_tap ul{float:right;list-style:none;padding:7px 0;width:530px;padding-left:113px;text-algin:left;border-bottom:1px solid #c8c8c8;} #list_tap ul li{float:left;text-algin:left;text-decoration:none;font:bold 11px Tahoma,Arial,sans-serif;margin:1px 2px;} #list_tap ul li.sev{color:#cc6600;margin-left:-110px;} #list_tap ul li.ep a.a_tap{color:#262626;border-radius: 3px;padding:2px 5px;}  #list_tap ul li.ep a.a_tap:hover{color:#c20c0c;}

Hướng dẫn chỉnh sửa

- <div id="anc_pl"/> : vị trí hiện khung xem phim
- <div id="anc_tp"/> : vị trí hiện khung server phim
- <div id="anc_data"><data.post:body/></div> : get link phim từ bài viết
- Thay đổi kích thước khung player, logo, skin 'width' : '650', 'height': '420', .... , 'site': 'bay68.com'
- Thay đổi màu chữ , màu background , màu server ở khung server khi active lần lượt: 'acolor': '#c20c0c', 'bgcolor': '#669900', 'svcolor': '#c20c0c'
- Để add thêm server bạn cần có host và license gkplugins. Các bạn có thể thêm sau từ anc.ps, các server đứng trước anc.ps, là cố định không được thay đổi

Hướng dẫn post phim

Link phim được đặt trong thẻ [id]...[/id] hoặc <id>...</id>
Tên phim với link được ngăn cách bằng dấu ;
Các tập phim được đóng kết thúc bằng dấu |

- Kiểu post chỉ có 1 link:
[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=fwK7ggA3-bU|[/id]
- Kiểu post 2 link cùng server: 
[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=fwK7ggA3-bU|2;http://www.youtube.com/watch?v=WA4iX5D9Z64|[/id]
- Kiểu post nhiều server:
[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=fwK7ggA3-bU|2;http://www.youtube.com/watch?v=WA4iX5D9Z64|1;https://docs.google.com/file/d/0By6L...2ZpbEE/preview|2;https://docs.google.com/file/d/0By6L...2Z0TlU/preview|[/id]

Lựa chọn link các server

- Youtube Embed: http://www.youtube.com/watch?v=fwK7ggA3-bU
- Youtube (GK player): anc.you/watch?v=fwK7ggA3-bU
- Youtube Playlist: anc.yl/6C24A80B14F5B613
- Link MP4: anc.mp4/http://domain.com/id.mp4
- Link FLV: anc.flv/http://domain.com/id.flv
- Clip.vn: http://clip.vn/w/O3os
- Docs google: https://docs.google.com/file/d/0By6L...2ZpbEE/preview
- Docs googgle (Gk player): anc.doc/file/d/0By6LbLFEKWg3T3VoTkFHN2ZpbEE/preview
- Picasaweb: https://picasaweb.google.com/lh/phot...D-GZvm2P4XELMM
- Picasaweb (Server 2): anc.ps/lh/photo/oLb1wikeW75BUCYthty5JGdsRkDU9D-GZvm2P4XELMM
- Dailymotion: 2;http://www.dailymotion.com/embed/video/x2depbe
- Zing Tv: http://tv.zing.vn/mv/Lum-No-Love-Son.../ZW6OEE8W.html
- Zing Tv Mobile: http://tv.zing.vn/html5/video/ZHJntLGaSlVaCdlyFHLm

0 nhận xét:

Đăng nhận xét